Pædagogik

Neuropædagogisk tilgang har fokus på hjernens funktion. Formålet er at give personen mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion. Det er en forståelsesramme, hvor viden om hjernens funktioner bliver omsat til pædagogisk praksis. Målet er at støtte beboeren i at kompensere for begrænsninger samt udnytte og udvikle ressourcer.

Via neuropædagogiske iagttagelser og analyser af beboerens adfærd kortlægges beboernes stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse og social funktion. Målet er at beskrive hvad beboeren kan og ikke kan; hvor der er ressourcer og udfordringer. Bagefter tilrettelægges hverdagen på en måde, der giver beboeren mulighed for at trække på sine stærke sider, og hvor pædagogen og omgivelserne kompenserer for de svage områder. Den tilegnede viden er brugbar i hverdagen, hvor vi laver individuelle rammer, strukturer og samspil som tilgodeser den enkeltes behov. Vi er bevidste om vores krav og forventninger til beboerne set udfra deres aktuelle udviklingstrin, forudsætninger, handicap og dagsform.

Relationspædagogisk tilgang har fokus på samspillet mellem mennesker. Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid.Målgruppen profiterer af relationsbaseret pædagogik, de trives og udvikler sig igennem sunde relationer, hvor pædagogen bærer ansvaret for samspillet, hvad enten det er imellem beboere og personale eller beboere imellem.

På Sporet arbejder vi udfra nogle principper, som har sit udspring i den pædagogiske metode TEACCH, som tager udgangspunkt i struktur, forudsigelighed og visuel støtte. Målet med anvendelsen af principperne fra teacch er at tilrettelægge og organisere beboernes hverdag og aktiviteter, således at deres selvhjulpenhed og selvstændighed styrkes. De fleste af beboerne profiterer af visuel støtte i hverdagen i form af billeder eller piktogrammer. Der laves en individuel vurdering af hvad den enkelte har behov for, i form af støtte, struktur, dagsrytme, aktiviteter og udfordringer.

Vi tilbyder hjælp til pårørende i forbindelse med hjemmebesøg, dette kunne være udarbejdelse at piktogrammer, hjælp med planlægning af weekenden, og støtte i hente/bringe situationen, som vi har erfaring med ekan være et vanskeligt skifte.

Der tilbydes den nødvendige personalestøtte til alle aktiviteter ud af huset, da målgruppen har brug for ekstra støtte i sociale samspil og aktiviteter uden for de vante rammer.