Privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Fonden Boformen Sporet er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: info@boformen-sporet.dk eller 20612247.

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

For at være beboer hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler bl.a. følgende personoplysninger om dig: kontaktoplysninger, værges kontaktoplysninger, CPR. Nr., foto, civil status, pårørende, boligforhold, uddannelse, personlighedstest, bankoplysninger, helbredsforhold. Samlet set, alle oplysninger vi har behov for at kunne udføre vores service iht. den visitering du har fra kommunen. Disse oplysninger indsamles og behandles med hjemmel i serviceloven.

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at, vi indsamler føl- gende personoplysninger om dig: kontaktoplysninger og betalingsoplysninger. Formålet er et kunne administrere din relation til os og imødekomme eventuelt indgåede aftaler. Disse op- lysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag: opfyldelse af kontrakt og vores legi- time interesse i at kunne sikre en hurtig og effektiv kommunikation med dig.

Såfremt du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opret- holde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.

Særligt ifm. rekruttering

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den re- levante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes.

Alt behandling af din ansøgning og bilag sker ud fra en legitim interesse i at kunne afklare mu- lighederne for en ansættelse hos os.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kan- didaten.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uved- kommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at med- dele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver op- mærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Oplysninger om beboere slettes når beboere fraflytter. Oplysnin- ger på samarbejdspartnere og leverandører slettes efter 5 år.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandø- rer af it-løsninger og revisor. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker og in- kasso.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Når du henvender dig til os via e-mail kan dine oplysninger og indholdet i dine e-mails bliver overført til Microsoft i USA. Overførel- sen sker på baggrund af en EU SCC. Du kan finde flere oplysninger herom på dette link: https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data- Protection-Addendum-DPA?year=2021

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

  • få indsigt i dine personoplysninger
  • få berigtiget dine registrerede personoplysninger
  • få slettet personoplysninger om dig selv
  • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
  • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
  • gøre indsigelse mod behandlingen

Hvis du giver samtykke til os, er dit samtykke er frivilligt, og det har ingen konsekvenser for dig, hvis samtykke ikke gives, kun gives til enkelte punkter eller senere tilbagekaldes.

Tilbagekaldelse af samtykket kan ske til enhver tid ved at benytte kontaktoplysningerne oven- for.

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du hen- vende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden.

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.